Archiwa kategorii: Raporty ESPI

Raport bieżący 8/2023 z 27-06-2023

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2023 roku posiadały co najmniej 5% w głosach.

Bolesław Zając Prezes Zarządu

Raport ESPI 6/2023 z 19-06-2023

Otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dnia 16 czerwca 2023 roku zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. spółki Versim S.A., otrzymał zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązania MDM firmy Techstep Poland S.A. dla klienta będącego instytucją finansową. Zakres zamówienia obejmuje oprogramowanie Essentials MDM wraz z usługami serwisowymi. Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wynosi ponad 1,2 mln zł netto. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zamówienia

Bolesław Zając Prezes Zarządu

Raport ESPI 5/2023 z 12-06-2023

Zmiana istotnego zamówienia otrzymanego przez spółkę zależną

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację, że dnia 7 czerwca 2023 roku zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. spółki Versim S.A., podpisał aneks do umowy, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2023.

Przedmiotem zamówienia objętego ww. umową jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego instytucją administracji państwowej. Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe wraz z serwisem.

Aktualna wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w USD i przy obecnym kursie tej waluty wynosi ponad 6,9 mln zł netto. Termin realizacji zamówienia to II i III kwartał 2023 roku. 

Bolesław Zając Prezes Zarządu

Raport bieżący ESPI 3/2023 z 31-05-2023

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż podjął decyzję, iż na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy.

Zarząd Verbicom S.A. rekomenduje wypłacić dywidendę w wysokości 80.246,63zł, tj., 0,01 zł na jedną akcję.

Zarząd informuje, że rekomendacja ta powstała w oparciu o dotychczasowe wyniki Verbicom S.A., a także biorąc pod uwagę obecną i przewidywaną sytuację finansową Emitenta. Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki rekomenduje dzień 31.08.2023r., a dzień 21.12.2023r. jako termin wypłaty dywidendy. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja zostanie skierowana i zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Uchwały w tym zakresie zostaną opublikowane niezwłocznie po ich podjęciu przez WZA.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu 

Raport ESPI 4/2023 z 31-05-2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Inne uregulowania 

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. o godz. 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Skarbka 36 w Poznaniu.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa, projekty uchwał, oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 2/2023 z 06-04-2023

Otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent) informuje, iż dnia 6 kwietnia 2023 roku zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. spółki Versim S.A., otrzymał zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego instytucją administracji państwowej. Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe wraz z serwisem. 

Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w USD i przy obecnym kursie tej waluty wynosi ponad 3,4 mln. zł netto. 

Termin realizacji zamówienia to II kwartał 2023 roku. 

Bolesław Zając     Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 1/2023 z 02-02-2023

InformaInformacja o wyborze Emitenta w e-licytacji nieruchomości gruntowejcja o wyborze Emitenta w e-licytacji nieruchomości gruntowej.

Podstawa prawna.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka , Emitent ) informuje, iż dnia 2 lutego 2023 roku powziął informację od Krajowej Rady Komorniczej o ustaleniu Spółki jako licytanta, który zaoferował najwyższą cenę w e-licytacji nieruchomości gruntowej w części zabudowanej o pow. 0,6907 ha położonej w okolicach Wrocławia. Cena zaoferowana przez Spółkę wynosi 1.596.964,77 zł plus VAT. Spółka przystąpiła do licytacji chcąc na przedmiotowej nieruchomości prowadzić działalność usługową.
Przybicia licytacji dokona Sąd. Po uprawomocnieniu postanowienia o przybiciu wydanego przez Sąd, komornik poinformuje Emitenta o potrzebie wpłaty pozostałej ceny nabycia na wskazany rachunek bankowy. Decyzję o przysądzeniu własności podejmie Sąd, między innymi po uiszczeniu ceny nabycia.
O finalizacji działań Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Emitent uznał informację za istotną, z uwagi na wartość transakcji. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Bolesław Zając
Prezes Zarządu

Raport bieżący ESPI 9/2022 z 06-10-2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 8/2022 z dnia 23 września 2022 roku informuje, iż otrzymał podpisaną umowę („Umowa”) zawartą pomiędzy Emitentem („Wykonawca”), a Instytutem Chemii Fizycznej PAN („Zamawiający”).

Przedmiotem Umowy jest wykonanie modernizacji sieci LAN. Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej Umowy wynosi 1 267 816,35 zł brutto. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu Umowy, tj. opłaty za transport, ewentualne ubezpieczenie, cło.

Niniejsza Umowa została zawarta na czas oznaczony, tj. na czas dostarczenia, zainstalowania i wdrożenia systemu, zgodnie z ofertą Wykonawcy, tj. łącznie do 28 tygodni od dnia zawarcia wskazanej Umowy nie dłużej jednak niż 50 tygodni od chwili jej podpisania.

Bolesław Zając Prezes Zarządu

Raport bieżący ESPI nr 8/2022 z 23-09-2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 września 2022 roku powziął informacje o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji sieci LAN w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Oferta złożona przez Spółkę spełnia wszystkie wymagania formalno – prawne i merytoryczne, określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz uzyskała najkorzystniejszy bilans w oparciu o ustalone kryteria wyboru, tj. cena, czas dostawy oraz czas wdrożenia systemu po jego dostarczeniu.

Wartość brutto oferty wynosi 1 267 816,35 zł.

Termin realizacji zamówienia został określony jako: do 28 tygodni od daty zawarcia umowy.

O zawarciu, bądź nie zawarciu stosownej umowy, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport ESPI 7/2022 z 13-09-2022

Otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną

Raport bieżący 7/2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent) informuje, iż dnia 13 września 2022 roku zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. spółki Versim S.A., otrzymał zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego przedsiębiorstwem z branży paliwowej. 

Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe oraz aplikacje. 

Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w USD i przy obecnym kursie tej waluty wynosi około 1,12 mln. zł netto. 

Termin realizacji zamówienia to IV kwartał 2022 roku.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu