Archiwa kategorii: Raporty ESPI

Raport ESPI nr 2/2018 z 28-05-2018

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna od Emitenta, tj. VERSIM S.A., otrzymała istotne zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego Firmą Produkcyjną na terenie Polski. Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe, system zarządzania oraz system zabezpieczeń.

Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w USD i przy obecnym kursie tej waluty wynosi około 700 tysięcy zł netto. Termin realizacji zamówienia: III kwartał 2018.

Emitent uznał informację za istotną, z uwagi na jej wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Emitenta.

 

 

Z poważaniem

 

Bolesław Zając

Prezes Zarządu

Raport ESPI 1/2018 z 29.03.2018

VERBICOM – otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną.

Zarząd Verbicom S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż spółka zależna od Emitenta t.j. VERSIM S.A. otrzymała zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych, będącej Partnerem Extreme Networks na terenie Polski.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego Instytucją Sądowniczą na terenie Polski.
Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe, system zarządzania oraz system zabezpieczeń.
Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w dolarach amerykańskich i przy obecnym kursie tej waluty wynosi około 1,3 miliona złotych netto.
Termin realizacji zamówienia określono jako II kwartał 2018r.
Zarząd uznał informację za istotną z uwagi na jej potencjalny wpływ na przyszłe skonsolidowane wyniki finansowe.

Raport ESPI 10/2017 z 27.07.2017

Otrzymanie istotnego zamówienia

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Verbicom S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał istotne zamówienie na wdrożenie przewodowej i bezprzewodowej sieci LAN wraz z systemem zarządzania w oparciu o rozwiązania firmy Extreme Networks w związku z przebudową ośrodka służby zdrowia. Wartość zamówienia jest określona w USD i przy dzisiejszym kursie tej waluty, przekracza kwotę 1.750.000,-zł netto _słownie: jedenmilion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych_. Termin realizacji przedmiotu zamówień określono na trzeci kwartał roku 2017.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport ESPI 9/2017 z 28-06-2017

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Treść raportu
Zarząd VERBICOM S.A. przekazuje w załączeniu wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.06.2017r., posiadały co najmniej 5% w głosach:
Załączniki:
AKCJONARIUSZE_PONAD_5%25.pdf

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:
Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport ESPI 8/2017 z 26-06-2017

Raport ESPI 8/2017 z 26-06-2017

 

Otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną.

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Emitent”_ niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna od Emitenta – VERSIM S.A., otrzymała zamówienie o istotnej wartości od jednej z firm teleinformatycznych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego Szpitalem na terenie Polski. Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe, system zarządzania oraz system zabezpieczeń wraz z pakietem usług serwisowych. Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w USD i przy obecnym kursie tej waluty wynosi ponad 1,1 miliona zł netto. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na 3 kwartał 2017.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport EBI 12/2017 z 07-06-2017

Rozszerzenie porządku obrad na WZA w dniu 28.06.2017r.

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że otrzymał od akcjonariuszy dysponujących ponad 5% kapitału zakładowego żądanie rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 r. o podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariuszy wyglądać będzie następująco:
1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie Porządku Obrad,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2016,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki,
8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016,
9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za lata poprzednie,
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej VERBICOM S.A oraz sprawozdania finansowego za rok 2016,
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016,
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016,
13. Powzięcie uchwały w przedmiocie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku projekt uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

  • Projekty dodatkowych uchwal na WZA

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport ESPI 2/2017 z 31-03-2017

Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umów wykonawczych.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI 1/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. niniejszym informuje, że w dniach 30 i 31 marca 2017 r. Spółka zawarła umowę inwestycyjną („Umowa Inwestycyjna”) – wraz z umowami wykonawczymi do tej umowy – z VIA Polonia S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem jest wspólna realizacja inwestycji polegającej na wybudowaniu zespołu sześciu budynków mieszkalnych składających się ze 125 lokali mieszkalnych, 2 lokali użytkowych oraz komórek lokatorskich i miejsc postojowych („Inwestycja”) w ramach inwestycji „Pogodny Skwer” na nieruchomości będącej w posiadaniu Emitenta położonej w Poznaniu, przy ul. Pogodnej / Rembertowskiej („Nieruchomość”).Zawarcie powyższej umowy inwestycyjnej wiąże się z rozwiązaniem za porozumieniem umowy przedwstępnej sprzedaży Nieruchomości na rzecz Via Polonia zawartej przed notariuszem Olafem Peretiatkowiczem w dniu 31 stycznia 2017 r. i złożeniem wniosku o wykreślenie roszczenia Via Polonia wynikającego z tej umowy przedwstępnej, o której Emitent informował w raporcie ESPI 1/2017 z dnia 1 lutego 2017r.

Umowa inwestycyjna przewiduje, że Emitent zapewni we własnym zakresie finansowanie ceny nabycia udziałów w spółce Pogodny Skwer Sp. z o.o. oraz Pogodny Skwer Sp. z o.o. s.k., a także że przeniesie na rzecz spółki Pogodny Skwer Sp. z o.o. prawo własności Nieruchomości oraz udzieli spółce Pogodny Skwer Sp. z o.o. pożyczki na zakup Nieruchomości. Umowa Inwestycyjna zobowiązuje Via Polonia do przyjęcia obowiązków generalnego wykonawcy lub generalnego realizatora Inwestycji, koordynowania i sfinalizowania rozmów z bankami w celu uzyskania kredytów na sfinansowanie realizacji Inwestycji oraz podatku VAT, wniesienia do spółki Pogodny Skwer Sp. z o.o. s.k. w formie wkładu niepieniężnego praw wynikających z pozwolenia na budowę oraz praw autorskich majątkowych do dokumentacji projektowej Inwestycji. Realizacja umowy inwestycyjnej nastąpi poprzez nabycie przez Emitenta 50% udziałów w spółce Pogodny Skwer Sp. z o.o. od Via Polonia za cenę 2.000.000 zł, w ten sposób że:

• Emitent zapłaci na rzecz VIA Polonia kwotę 1.000.000 zł nie później niż do 30 kwietnia 2017 r.

• pozostała część ceny w kwocie 1.000.000 zł płata będzie przez Emitenta po całkowitej spłacie kredytu zaciągniętego przez Pogodny Skwer Sp. z o.o. s.k. na realizację Inwestycji, przy czym spłata nastąpi w ten sposób, że spółka Pogodny Skwer Sp. z o.o. lub Pogodny Skwer Sp. z o.o. s.k. przekaże VIA Polonia kwotę 1.000.000 zł z pierwszych transz spłaty umowy pożyczki udzielonej Pogodny Skwer Sp. z o.o. s.k przez Emitenta

Zgodnie z umową cena nabycia udziałów Pogodny Skwer Sp. z o.o. może zostać skorygowana, w zależności od stopy zwrotu z Inwestycji.

W wyniku zawartej umowy inwestycyjnej Emitent zobowiązał się przenieść prawo własności do Nieruchomości na Pogodny Skwer Sp. z o.o. za cenę netto 5.400.000 zł i udzielenia pożyczki na rzecz Pogodny Skwer Sp. z o.o. w kwocie 5.400.000 zł. Pożyczka zostanie zwrócona po zakończeniu inwestycji i spłacie zobowiązań kredytowych przez spółkę Pogodny Skwer Sp. z o.o. lub Pogodny Skwer Sp. z o.o. s.k. przed jakimikolwiek płatnościami na rzecz wspólników. Wypracowany zysk spółki Pogodny Skwer Sp. z o.o. zostanie podzielony w następujący sposób: Emitent (50%) oraz Via Polonia (50%). Uczestnictwo w zysku spółki Pogodny Skwer Sp. z o.o. s.k. zostało ustalone w następujący sposób: Emitent (40%), Via Polonia (40%) oraz Pogodny Skwer Sp. z o.o. (20%). Przekazanie placu budowy Generalnemu Wykonawcy nastąpi w dniu 3 kwietnia 2017 r., realizacja całości Inwestycji przewidziana jest do dnia 30 listopada 2018 r.

 

 

Raport ESPI 1/2017 z 01-02-2017

VERBICOM SA (1/2017) Zawarcie umowy nabycia nieruchomości oraz zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

21:12 01/02/2017

Profil: VERBICOM

Raport bieżący 1/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedziba w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 30 stycznia 2017 r. zawarł z VIA Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („VIA Polonia”) umowę przelewu praw i obowiązków („umowa przelewu praw i obowiązków”), na mocy której Emitent wstąpił w prawa i obowiązki zobowiązującego się kupić nieruchomość położoną w Poznaniu. przy ul. Pogodnej/Rembertowskiej obejmującej działki o nr ewid. 12/7, 11/18 i 11/20, o łącznej powierzchni 2,3411 ha oraz o nr księgi wieczystej KW NR PO1P/00140626/1 („Nieruchomość”) od Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu. W dniu 31 stycznia 2017 r. Emitent zawarł umowę sprzedaży ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Grunwald” w Poznaniu, na mocy której nabył Nieruchomość. Cena sprzedaży brutto wyniosła 6.580.500,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych), przy czym VIA Polonia dokonała przed zawarciem z Emitentem umowy przelewu praw i obowiązków płatność na poczet ceny sprzedaży w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Emitent dokonał płatności za Nieruchomość w kwocie 5.580.500,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych). Spółka dokonała płatności za Nieruchomość ze środków własnych. W dniu 30 stycznia 2017 r. Emitent („Sprzedający”) zawarł przedwstępną umowę sprzedaży Nieruchomości ze spółką VIA Polonia („Kupujący”), która zobowiązuje strony do zawarcia umowy przyrzeczonej najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2017 r. Tytułem ceny sprzedaży Nieruchomości Kupujący zobowiązał się zapłacić Sprzedającemu kwotę brutto w wysokości 6.703.500, 00 zł (słownie: sześć milionów siedemset trzy tysiące pięćset złotych). Wraz z zawarciem umowy Kupujący wpłacił Sprzedającemu zaliczkę w kwocie 2.580.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), przy czym kwota 1.580.000 (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy) wpłacona została w formie pieniężnej, natomiast kwota 1.000.000 (słownie: jeden milion złotych) stanowi kwotę którą Kupujący uiścił wobec Spółdzielni mieszkaniowej „Grunwald” jako płatność na poczet ceny sprzedaży Nieruchomości i która została zaliczona przez strony umowy na poczet ceny sprzedaży z umowy przedwstępnej. Na mocy umowy przedwstępnej Sprzedający ustanowił na Nieruchomości na rzecz Kupującego hipotekę do kwoty 2.700.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych) tytułem zabezpieczenia zwrotu kwoty zaliczki.

W przypadku nie zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie Kupującego Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Kupującego części zaliczki w kwocie 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).

W ocenie Zarządu Spółki powyższa transakcja stanowiła okazję inwestycyjną, która pozwoliła na zagospodarowanie nadwyżki środków finansowych i przyczyni się do wygenerowania satysfakcjonującej stopy zwrotu w krótkim terminie.

 

 

Z poważaniem

 

Bolesław Zając

Prezes Zarządu

Raport ESPI 4/2016 z 08-11-16

Raport bieżący z plikiem 4/2016

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Verbicom S.A. („Spółka”; „Emitent”) informuje, iż w dniu 8.11.2016 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Akcjonariusza Financo S.A. („Zawiadamiający”) o bezpośrednim zwiększeniu przez Zawiadamiającego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta powyżej progu 5%.

 

 

Z poważaniem

 

Bolesław Zając

Prezes Zarządu