Archiwa kategorii: Raporty ESPI

Raport ESPI 3/2024 z 22-05-2024

Rekomendacja Zarządu oraz Rady Nadzorczej odnośnie wypłaty dywidendy

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż podjął decyzję, że na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy.

Zarząd Verbicom S.A. rekomenduje wypłacić dywidendę w wysokości 80.246,63 zł, tj. 0,01 zł na jedną akcję. Zarząd informuje, że rekomendacja ta powstała w oparciu o dotychczasowe wyniki Verbicom S.A., a także biorąc pod uwagę obecną i przewidywaną sytuację finansową Emitenta. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejsza rekomendacja została skierowana i zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Dnia 21 maja 2024 r. została podjęta przez Radę Nadzorczą Spółki uchwała w sprawie zaopiniowania propozycji podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2023, tym samym Rada Nadzorcza Emitenta przychyliła się do rekomendacji Zarządu. Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy oraz dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Uchwały w tym zakresie zostaną opublikowane niezwłocznie po ich podjęciu przez WZA.

Bolesław Zając Prezes Zarządu

Raport ESPI 2/2024 z 16-02-2024

Informacja o zawarciu istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 15 lutego2024r. została podpisana Umowa na generalne wykonawstwo („Umowa”) pomiędzy spółką zależną Emitenta, tj. Stacja Naramowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („Inwestor”), a spółką WPiP Mardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („Wykonawca”). Przedmiotem zawartej umowy jest kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu osiedla mieszkalnego wraz z instalacjami zewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i drogową, zielenią oraz przyłączami, a także koordynacja przyłączy elektroenergetycznych i teletechnicznych. W powyższej Inwestycji powstaną 93 mieszkania o wysokim standardzie, a jej budżet oscylować będzie około 60 mln pln. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych oraz kredytu bankowego. Rozpoczęcie inwestycji ma nastąpić do dnia 15 marca br., a planowane zakończenie do dnia 15 grudnia 2025 r. Przez zakończenie Emitent rozumie termin Odbioru Końcowego przedmiotowego budynku mieszkalnego od Wykonawcy. Emitent uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na potencjalnie znaczny wpływ tej Inwestycji na wyniki Grupy Verbicom w przyszłych okresach.

Prezes Zarządu Bolesław Zając 

Raport ESPI nr 1/2024 z 12-02-2024

Kontynuacja informacji o wyborze Emitenta w e-licytacji nieruchomości gruntowej.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2023 informuje, iż do Spółki wpłynęło pismo z postanowieniem Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej o prawomocnym przysądzeniu Emitentowi prawa własności nieruchomości gruntowej, w części zabudowanej, o pow. 0,6907 ha położonej w okolicach Wrocławia.

Bolesław Zając Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 9/2023 z 09-11-2023

Informacja o zawarciu istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż została podpisana Umowa na generalne wykonawstwo („Umowa”) pomiędzy spółką zależną Emitenta, tj. Pułaskiego 19 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („Inwestor”), a spółką Trasko Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrzeszowie („Wykonawca”). Przedmiotem zawartej umowy jest kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym wraz z instalacjami zewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i drogową, zielenią oraz przyłączami, a także koordynacja przyłączy elektroenergetycznych i teletechnicznych. W powyższej Inwestycji powstaną 33 mieszkania o wysokim standardzie, a jej budżet oscylować będzie około 50 mln pln. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych oraz kredytu bankowego. Rozpoczęcie inwestycji ma nastąpić do dnia 14 listopada br., a planowane zakończenie do dnia 30 września 2025 r. Przez zakończenie Emitent rozumie termin Odbioru Końcowego przedmiotowego budynku mieszkalnego od Wykonawcy. Emitent uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na potencjalnie znaczny wpływ tej Inwestycji na wyniki Grupy Verbicom w przyszłych okresach.

Bolesław Zając Prezes Zarządu

Bolesław Zając Prezes Zarządu

Raport bieżący 8/2023 z 27-06-2023

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2023 roku posiadały co najmniej 5% w głosach.

Bolesław Zając Prezes Zarządu

Raport ESPI 6/2023 z 19-06-2023

Otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dnia 16 czerwca 2023 roku zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. spółki Versim S.A., otrzymał zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązania MDM firmy Techstep Poland S.A. dla klienta będącego instytucją finansową. Zakres zamówienia obejmuje oprogramowanie Essentials MDM wraz z usługami serwisowymi. Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wynosi ponad 1,2 mln zł netto. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zamówienia

Bolesław Zając Prezes Zarządu

Raport ESPI 5/2023 z 12-06-2023

Zmiana istotnego zamówienia otrzymanego przez spółkę zależną

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację, że dnia 7 czerwca 2023 roku zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. spółki Versim S.A., podpisał aneks do umowy, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2023.

Przedmiotem zamówienia objętego ww. umową jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego instytucją administracji państwowej. Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe wraz z serwisem.

Aktualna wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w USD i przy obecnym kursie tej waluty wynosi ponad 6,9 mln zł netto. Termin realizacji zamówienia to II i III kwartał 2023 roku. 

Bolesław Zając Prezes Zarządu

Raport bieżący ESPI 3/2023 z 31-05-2023

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż podjął decyzję, iż na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy.

Zarząd Verbicom S.A. rekomenduje wypłacić dywidendę w wysokości 80.246,63zł, tj., 0,01 zł na jedną akcję.

Zarząd informuje, że rekomendacja ta powstała w oparciu o dotychczasowe wyniki Verbicom S.A., a także biorąc pod uwagę obecną i przewidywaną sytuację finansową Emitenta. Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki rekomenduje dzień 31.08.2023r., a dzień 21.12.2023r. jako termin wypłaty dywidendy. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja zostanie skierowana i zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Uchwały w tym zakresie zostaną opublikowane niezwłocznie po ich podjęciu przez WZA.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu 

Raport ESPI 4/2023 z 31-05-2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Inne uregulowania 

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. o godz. 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Skarbka 36 w Poznaniu.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa, projekty uchwał, oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 2/2023 z 06-04-2023

Otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent) informuje, iż dnia 6 kwietnia 2023 roku zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. spółki Versim S.A., otrzymał zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego instytucją administracji państwowej. Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe wraz z serwisem. 

Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w USD i przy obecnym kursie tej waluty wynosi ponad 3,4 mln. zł netto. 

Termin realizacji zamówienia to II kwartał 2023 roku. 

Bolesław Zając     Prezes Zarządu