Archiwa kategorii: Raporty ESPI

Raport ESPI nr 1/2023 z 02-02-2023

InformaInformacja o wyborze Emitenta w e-licytacji nieruchomości gruntowejcja o wyborze Emitenta w e-licytacji nieruchomości gruntowej.

Podstawa prawna.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka , Emitent ) informuje, iż dnia 2 lutego 2023 roku powziął informację od Krajowej Rady Komorniczej o ustaleniu Spółki jako licytanta, który zaoferował najwyższą cenę w e-licytacji nieruchomości gruntowej w części zabudowanej o pow. 0,6907 ha położonej w okolicach Wrocławia. Cena zaoferowana przez Spółkę wynosi 1.596.964,77 zł plus VAT. Spółka przystąpiła do licytacji chcąc na przedmiotowej nieruchomości prowadzić działalność usługową.
Przybicia licytacji dokona Sąd. Po uprawomocnieniu postanowienia o przybiciu wydanego przez Sąd, komornik poinformuje Emitenta o potrzebie wpłaty pozostałej ceny nabycia na wskazany rachunek bankowy. Decyzję o przysądzeniu własności podejmie Sąd, między innymi po uiszczeniu ceny nabycia.
O finalizacji działań Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Emitent uznał informację za istotną, z uwagi na wartość transakcji. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Bolesław Zając
Prezes Zarządu

Raport bieżący ESPI 9/2022 z 06-10-2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 8/2022 z dnia 23 września 2022 roku informuje, iż otrzymał podpisaną umowę („Umowa”) zawartą pomiędzy Emitentem („Wykonawca”), a Instytutem Chemii Fizycznej PAN („Zamawiający”).

Przedmiotem Umowy jest wykonanie modernizacji sieci LAN. Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej Umowy wynosi 1 267 816,35 zł brutto. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu Umowy, tj. opłaty za transport, ewentualne ubezpieczenie, cło.

Niniejsza Umowa została zawarta na czas oznaczony, tj. na czas dostarczenia, zainstalowania i wdrożenia systemu, zgodnie z ofertą Wykonawcy, tj. łącznie do 28 tygodni od dnia zawarcia wskazanej Umowy nie dłużej jednak niż 50 tygodni od chwili jej podpisania.

Bolesław Zając Prezes Zarządu

Raport bieżący ESPI nr 8/2022 z 23-09-2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 września 2022 roku powziął informacje o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji sieci LAN w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Oferta złożona przez Spółkę spełnia wszystkie wymagania formalno – prawne i merytoryczne, określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz uzyskała najkorzystniejszy bilans w oparciu o ustalone kryteria wyboru, tj. cena, czas dostawy oraz czas wdrożenia systemu po jego dostarczeniu.

Wartość brutto oferty wynosi 1 267 816,35 zł.

Termin realizacji zamówienia został określony jako: do 28 tygodni od daty zawarcia umowy.

O zawarciu, bądź nie zawarciu stosownej umowy, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport ESPI 7/2022 z 13-09-2022

Otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną

Raport bieżący 7/2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent) informuje, iż dnia 13 września 2022 roku zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. spółki Versim S.A., otrzymał zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego przedsiębiorstwem z branży paliwowej. 

Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe oraz aplikacje. 

Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w USD i przy obecnym kursie tej waluty wynosi około 1,12 mln. zł netto. 

Termin realizacji zamówienia to IV kwartał 2022 roku.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport ESPI 6/2022 z 21-07-2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent) informuje, iż dnia 20 lipca 2022 roku zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. spółki Versim S.A., otrzymał zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego państwową instytucją naukową. Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe, aplikacje oraz serwis.

Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w USD i przy obecnym kursie tej waluty wynosi około 1,05 mln zł netto. Termin realizacji zamówienia to III kwartał 2022 roku.

Bolesław Zając  Prezes Zarządu

Raport ESPI 5/2022 z 27-06-2022

Lista Akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd spółki Verbicom S.A. przekazuje w załączeniu wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2022 roku posiadały co najmniej 5% w głosach

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Bolesław Zając Prezes Zarządu Bolesław Zając

Raport bieżący ESPI 4/2022 z 16.06.2022

Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Verbicom S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 15 czerwca 2022r. została podjęta przez Radę Nadzorczą Spółki uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 160.493,26 zł, tj. 0,02 zł na każdą akcję uprawnioną do dywidendy.

Rada Nadzorcza przychyliła się do rekomendacji Zarządu aby jako dzień dywidendy ustanowić dzień 29 lipca 2022r., a dzień 28 sierpnia 2022r. jako termin wypłaty dywidendy.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport bieżący ESPI nr 3/2022 z 31-05-2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”, „Emitent”_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r. o godz. 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Skarbka 36 w Poznaniu.
W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa, projekty uchwał, oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu

ESPI raport bieżący nr 2/2022 z 30-05-2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż podjął decyzję, iż na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy.

Zarząd Verbicom S.A. rekomenduje wypłacić dywidendę w wysokości 160.493,26 zł, tj. 0,02 zł na jedną akcję.

Zarząd informuje, że rekomendacja ta powstała w oparciu o dotychczasowe wyniki Verbicom S.A., a także biorąc pod uwagę obecną i przewidywaną sytuację finansową Emitenta. Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki rekomenduje dzień 29.07.2022r., a dzień 29.08.2022r. jako termin wypłaty dywidendy. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja zostanie skierowana i zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Uchwały w tym zakresie zostaną opublikowane niezwłocznie po ich podjęciu przez WZA.

Bolesław Zając –               Prezes Zarządu

Raport bieżący ESPI 1/2022 z 06-05-22

R

Otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent) informuje, iż dnia 5 maja 2022 roku zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. spółki Versim S.A., otrzymał zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego jednostką samorządową na terenie Polski. Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe, punkty dostępowe, aplikacje oraz serwis.

Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w USD i przy obecnym kursie tej waluty wynosi około 1150 tys. zł netto. Termin realizacji zamówienia to IV kwartał 2022 roku.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu