Archiwa kategorii: Raporty ESPI

Raport ESPI 5/2019 z 18-02-19

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Verbicom S.A. przekazuje w załączeniu wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 lutego 2019roku, posiadały co najmniej 5% w głosach
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Prezes Zarządu
Bolesław Zając

Raport ESPI nr 1/2019 z 11-01-2019

Zawarcie umowy przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości przez jednostkę z grupy kapitałowej

 

Raport bieżący 1/2019

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2018 z dnia 30 października 2018 r, niniejszym informuje, że została zawarta przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości przez Ostrów Tumski Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Poznaniu, podmiot w którym jedynym komplementariuszem jest Ostrów Tumski Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Spółka zależna od Emitenta, tj. TCT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, posiada 50% udziałów spółki Ostrów Tumski Sp. z o.o.Przedmiotem przyrzeczonej umowy zawartej przez Ostrów Tumski Sp. z o.o. Sp. k. jest sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu.W stosunku do przedmiotu umowy wydana została prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Poznania zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, obejmującego budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową, garażem podziemnym i infrastrukturą towarzyszącą. Łączna wartość sprzedaży nieruchomości wraz z projektem budowlanym i wykonawczym oraz prawami autorskimi do projektu została określona na kwotę 5.935.500 PLN.Emitent zaznacza, że dotychczas wyniki spółki Ostrów Tumski Sp. z o.o. s.k. nie były konsolidowane z uwagi na ich nieistotność. W wyniku transakcji opisanej powyżej Emitent podda konsolidacji wyniki wskazanej spółki.

Prezes Zarządu

Bolesław Zając

 

Raport ESPI nr 8/2018 z 27-12-2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent, Spółką) informuje o zawarciu umowy pożyczki, na mocy której Emitent udzielił spółce z branży deweloperskiej pożyczki w kwocie 1.020.000,00 PLN. Termin spłaty pożyczki określony został na grudzień 2023 r., sama spłata nastąpi w 20 równych kwartalnych ratach kapitałowo-odsetkowych począwszy od dnia 20.03.2019 r. Umowa przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty przez pożyczkobiorcę. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w wysokości 10% w stosunku rocznym. Pożyczka została zabezpieczona hipotecznie na nieruchomości położonej w Poznaniu, a jej spłata poręczona przez osobę fizyczną.

Prezes Zarządu

Bolesław Zając

Raport ESPI nr 7/2018 z 31-10-2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Verbicom S.A. niniejszym informuje, że w dniu 30.10.2018 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Bogdana Szymczaka o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta ponad próg 15% ogólnej liczby głosów.

Treść zawiadomienia znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

 

 

Z poważaniem

 

Bolesław Zając

Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 6/2018 z 30-10-2018

Temat:
Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przed jednostkę z grupy kapitałowej

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu _Emitent_ niniejszym informuje, że została zawarta przedwstępna umowa przez Ostrów Tumski Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Poznaniu, podmiot w którym jedynym komplementariuszem jest Ostrów Tumski Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Spółka zależna od Emitenta, tj. TCT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, posiada 50% udziałów spółki Ostrów Tumski Sp. z o.o.
Przedmiotem umowy zawartej przez Ostrów Tumski Sp. z o.o. Sp. k. jest sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu
W stosunku do przedmiotu umowy wydana została prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Poznania zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, obejmującego budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową, garażem podziemnym i infrastrukturą towarzyszącą. Łączna wartość sprzedaży nieruchomości wraz z projektem budowlanym i wykonawczym oraz prawami autorskimi do projektu została określona na kwotę 5.903.500 PLN.
Termin zawarcia umowy przyrzeczonej ustalono jako nie później aniżeli do dnia 15.01.2019 r.
Emitent zaznacza, że dotychczas wyniki spółki Ostrów Tumski Sp. z o.o. s.k. nie były konsolidowane z uwagi na ich nieistotność. W wyniku transakcji opisanej powyżej Emitent podda konsolidacji wyniki wskazanej spółki.

Z poważaniem

Bolesław Zając
Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 5/2018 z 03-10-2018

Otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna od Emitenta – Versim S.A., otrzymała zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego Firmą Produkcyjną na terenie Polski. Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe oraz system zarządzania. Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w USD i przy obecnym kursie tej waluty wynosi około 730 tysięcy zł netto. Termin realizacji zamówienia: IV kwartał 2018.

 

 

 

Raport ESPI nr 2/2018 z 28-05-2018

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna od Emitenta, tj. VERSIM S.A., otrzymała istotne zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego Firmą Produkcyjną na terenie Polski. Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe, system zarządzania oraz system zabezpieczeń.

Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w USD i przy obecnym kursie tej waluty wynosi około 700 tysięcy zł netto. Termin realizacji zamówienia: III kwartał 2018.

Emitent uznał informację za istotną, z uwagi na jej wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Emitenta.

 

 

Z poważaniem

 

Bolesław Zając

Prezes Zarządu

Raport ESPI 1/2018 z 29.03.2018

VERBICOM – otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną.

Zarząd Verbicom S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż spółka zależna od Emitenta t.j. VERSIM S.A. otrzymała zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych, będącej Partnerem Extreme Networks na terenie Polski.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego Instytucją Sądowniczą na terenie Polski.
Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe, system zarządzania oraz system zabezpieczeń.
Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w dolarach amerykańskich i przy obecnym kursie tej waluty wynosi około 1,3 miliona złotych netto.
Termin realizacji zamówienia określono jako II kwartał 2018r.
Zarząd uznał informację za istotną z uwagi na jej potencjalny wpływ na przyszłe skonsolidowane wyniki finansowe.

Raport ESPI 10/2017 z 27.07.2017

Otrzymanie istotnego zamówienia

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Verbicom S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał istotne zamówienie na wdrożenie przewodowej i bezprzewodowej sieci LAN wraz z systemem zarządzania w oparciu o rozwiązania firmy Extreme Networks w związku z przebudową ośrodka służby zdrowia. Wartość zamówienia jest określona w USD i przy dzisiejszym kursie tej waluty, przekracza kwotę 1.750.000,-zł netto _słownie: jedenmilion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych_. Termin realizacji przedmiotu zamówień określono na trzeci kwartał roku 2017.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu