Archiwa kategorii: Raporty bieżące

Raport ESPI 3/2024 z 22-05-2024

Rekomendacja Zarządu oraz Rady Nadzorczej odnośnie wypłaty dywidendy

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż podjął decyzję, że na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy.

Zarząd Verbicom S.A. rekomenduje wypłacić dywidendę w wysokości 80.246,63 zł, tj. 0,01 zł na jedną akcję. Zarząd informuje, że rekomendacja ta powstała w oparciu o dotychczasowe wyniki Verbicom S.A., a także biorąc pod uwagę obecną i przewidywaną sytuację finansową Emitenta. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejsza rekomendacja została skierowana i zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Dnia 21 maja 2024 r. została podjęta przez Radę Nadzorczą Spółki uchwała w sprawie zaopiniowania propozycji podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2023, tym samym Rada Nadzorcza Emitenta przychyliła się do rekomendacji Zarządu. Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy oraz dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Uchwały w tym zakresie zostaną opublikowane niezwłocznie po ich podjęciu przez WZA.

Bolesław Zając Prezes Zarządu

Raport ESPI 2/2024 z 16-02-2024

Informacja o zawarciu istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 15 lutego2024r. została podpisana Umowa na generalne wykonawstwo („Umowa”) pomiędzy spółką zależną Emitenta, tj. Stacja Naramowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („Inwestor”), a spółką WPiP Mardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („Wykonawca”). Przedmiotem zawartej umowy jest kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu osiedla mieszkalnego wraz z instalacjami zewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i drogową, zielenią oraz przyłączami, a także koordynacja przyłączy elektroenergetycznych i teletechnicznych. W powyższej Inwestycji powstaną 93 mieszkania o wysokim standardzie, a jej budżet oscylować będzie około 60 mln pln. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych oraz kredytu bankowego. Rozpoczęcie inwestycji ma nastąpić do dnia 15 marca br., a planowane zakończenie do dnia 15 grudnia 2025 r. Przez zakończenie Emitent rozumie termin Odbioru Końcowego przedmiotowego budynku mieszkalnego od Wykonawcy. Emitent uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na potencjalnie znaczny wpływ tej Inwestycji na wyniki Grupy Verbicom w przyszłych okresach.

Prezes Zarządu Bolesław Zając 

Raport ESPI nr 1/2024 z 12-02-2024

Kontynuacja informacji o wyborze Emitenta w e-licytacji nieruchomości gruntowej.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2023 informuje, iż do Spółki wpłynęło pismo z postanowieniem Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej o prawomocnym przysądzeniu Emitentowi prawa własności nieruchomości gruntowej, w części zabudowanej, o pow. 0,6907 ha położonej w okolicach Wrocławia.

Bolesław Zając Prezes Zarządu

Raport bieżący 2/2024 z 10-01-2024

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku 

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że jednostkowe i skonsolidowane raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach:
– za IV kw. 2023r. – dnia 12 lutego 2024r. 
– za I kw. 2024r. – dnia 10 maja 2024r. 
– za II kw. 2024r. – dnia 9 sierpnia 2024r.
– za III kw. 2024r. – dnia 8 listopada 2024r.
Raport roczny za 2023r. – dnia 29 maja 2024r

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 1/2024 z 10-01-2024

Podpisanie umów z biegłym rewidentem  

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, iż działając na mocy uchwał nr 1 oraz 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 grudnia 2023 roku, dnia 10 stycznia 2024 roku podpisano z CGS Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu umowy, których przedmiotem jest dokonanie badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 11 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO 

Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 9/2023 z 09-11-2023

Informacja o zawarciu istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż została podpisana Umowa na generalne wykonawstwo („Umowa”) pomiędzy spółką zależną Emitenta, tj. Pułaskiego 19 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („Inwestor”), a spółką Trasko Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrzeszowie („Wykonawca”). Przedmiotem zawartej umowy jest kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym wraz z instalacjami zewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i drogową, zielenią oraz przyłączami, a także koordynacja przyłączy elektroenergetycznych i teletechnicznych. W powyższej Inwestycji powstaną 33 mieszkania o wysokim standardzie, a jej budżet oscylować będzie około 50 mln pln. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych oraz kredytu bankowego. Rozpoczęcie inwestycji ma nastąpić do dnia 14 listopada br., a planowane zakończenie do dnia 30 września 2025 r. Przez zakończenie Emitent rozumie termin Odbioru Końcowego przedmiotowego budynku mieszkalnego od Wykonawcy. Emitent uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na potencjalnie znaczny wpływ tej Inwestycji na wyniki Grupy Verbicom w przyszłych okresach.

Bolesław Zając Prezes Zarządu

Bolesław Zając Prezes Zarządu

Raport bieżący 8/2023 z 27-06-2023

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2023 roku posiadały co najmniej 5% w głosach.

Bolesław Zając Prezes Zarządu

Raport Bieżący nr 11/2023 z 27-06-2023

Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2023 r. uchwałami nr 16 i 17 uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości 0,01 zł na jedną akcję. Łączna kwota dywidendy przy założeniu wypłaty wszystkich akcji wynosi 80.246,63 zł. Dzień dywidendy został ustalony na 31 sierpnia 2023 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na 21 grudnia 2023 r. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki.

Podstawa prawna: §4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Bolesław Zając Prezes Zarządu

Raport Bieżący 10/2023 z 27-06-20203

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2023 r.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2023 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Bolesław Zając

Prezes Zarządu

Raport ESPI 6/2023 z 19-06-2023

Otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dnia 16 czerwca 2023 roku zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. spółki Versim S.A., otrzymał zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązania MDM firmy Techstep Poland S.A. dla klienta będącego instytucją finansową. Zakres zamówienia obejmuje oprogramowanie Essentials MDM wraz z usługami serwisowymi. Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wynosi ponad 1,2 mln zł netto. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zamówienia

Bolesław Zając Prezes Zarządu