Archiwa kategorii: Raporty bieżące

Raport bieżący 8/2023 z 27-06-2023

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2023 roku posiadały co najmniej 5% w głosach.

Bolesław Zając Prezes Zarządu

Raport Bieżący nr 11/2023 z 27-06-2023

Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2023 r. uchwałami nr 16 i 17 uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości 0,01 zł na jedną akcję. Łączna kwota dywidendy przy założeniu wypłaty wszystkich akcji wynosi 80.246,63 zł. Dzień dywidendy został ustalony na 31 sierpnia 2023 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na 21 grudnia 2023 r. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki.

Podstawa prawna: §4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Bolesław Zając Prezes Zarządu

Raport Bieżący 10/2023 z 27-06-20203

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2023 r.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2023 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Bolesław Zając

Prezes Zarządu

Raport ESPI 6/2023 z 19-06-2023

Otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dnia 16 czerwca 2023 roku zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. spółki Versim S.A., otrzymał zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązania MDM firmy Techstep Poland S.A. dla klienta będącego instytucją finansową. Zakres zamówienia obejmuje oprogramowanie Essentials MDM wraz z usługami serwisowymi. Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wynosi ponad 1,2 mln zł netto. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zamówienia

Bolesław Zając Prezes Zarządu

Raport ESPI 5/2023 z 12-06-2023

Zmiana istotnego zamówienia otrzymanego przez spółkę zależną

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację, że dnia 7 czerwca 2023 roku zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. spółki Versim S.A., podpisał aneks do umowy, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2023.

Przedmiotem zamówienia objętego ww. umową jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego instytucją administracji państwowej. Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe wraz z serwisem.

Aktualna wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w USD i przy obecnym kursie tej waluty wynosi ponad 6,9 mln zł netto. Termin realizacji zamówienia to II i III kwartał 2023 roku. 

Bolesław Zając Prezes Zarządu

Raport EBI nr 9/2023 z 12-06-2023

Korekta raportu EBI nr 8/2023

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 8/2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku.

Korekta publikowana jest w związku z nieprawidłowym typem raportu, za pośrednictwem którego Spółka poinformowała o zmianie istotnego zamówienia otrzymanego przez spółkę zależną. Prawidłowym typem raportu powinien być raport ESPI. W raporcie EBI nr 8/2023 nie podano również żadnej podstawy prawnej raportu, prawidłową podstawą prawną raportu, który powinien zostać opublikowany poprzez system ESPI, jest Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu przed korektą i po korekcie pozostaje bez zmian.

Bolesław Zając  Prezes Zarządu

Raport EBI 8/2023 z 08-06-2023

Zmiana istotnego zamówienia otrzymanego przez spółkę zależną

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację, że dnia 7 czerwca 2023 roku zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. spółki Versim S.A., podpisał aneks do umowy, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2023.

Przedmiotem zamówienia objętego ww. umową jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego instytucją administracji państwowej. Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe wraz z serwisem. 

Aktualna wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w USD i przy obecnym kursie tej waluty wynosi ponad 6,9 mln zł netto. Termin realizacji zamówienia to II i III kwartał 2023 roku.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport EBI 7/2023 z 31-05-2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał Verbicom Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. o godz. 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Skarbka 36 w Poznaniu.
W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa, projekty uchwał, oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport bieżący ESPI 3/2023 z 31-05-2023

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż podjął decyzję, iż na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy.

Zarząd Verbicom S.A. rekomenduje wypłacić dywidendę w wysokości 80.246,63zł, tj., 0,01 zł na jedną akcję.

Zarząd informuje, że rekomendacja ta powstała w oparciu o dotychczasowe wyniki Verbicom S.A., a także biorąc pod uwagę obecną i przewidywaną sytuację finansową Emitenta. Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki rekomenduje dzień 31.08.2023r., a dzień 21.12.2023r. jako termin wypłaty dywidendy. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja zostanie skierowana i zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Uchwały w tym zakresie zostaną opublikowane niezwłocznie po ich podjęciu przez WZA.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu 

Raport ESPI 4/2023 z 31-05-2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Inne uregulowania 

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. o godz. 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Skarbka 36 w Poznaniu.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa, projekty uchwał, oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu