Archiwa kategorii: Raporty bieżące

Raport ESPI nr 1/2023 z 02-02-2023

InformaInformacja o wyborze Emitenta w e-licytacji nieruchomości gruntowejcja o wyborze Emitenta w e-licytacji nieruchomości gruntowej.

Podstawa prawna.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka , Emitent ) informuje, iż dnia 2 lutego 2023 roku powziął informację od Krajowej Rady Komorniczej o ustaleniu Spółki jako licytanta, który zaoferował najwyższą cenę w e-licytacji nieruchomości gruntowej w części zabudowanej o pow. 0,6907 ha położonej w okolicach Wrocławia. Cena zaoferowana przez Spółkę wynosi 1.596.964,77 zł plus VAT. Spółka przystąpiła do licytacji chcąc na przedmiotowej nieruchomości prowadzić działalność usługową.
Przybicia licytacji dokona Sąd. Po uprawomocnieniu postanowienia o przybiciu wydanego przez Sąd, komornik poinformuje Emitenta o potrzebie wpłaty pozostałej ceny nabycia na wskazany rachunek bankowy. Decyzję o przysądzeniu własności podejmie Sąd, między innymi po uiszczeniu ceny nabycia.
O finalizacji działań Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Emitent uznał informację za istotną, z uwagi na wartość transakcji. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Bolesław Zając
Prezes Zarządu

Raport EBI 2/2023 z 13.01.2023

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że jednostkowe i skonsolidowane raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach: 

– za IV kw. 2022r. – dnia 10 lutego 2023r.

– za I kw. 2023r. – dnia 12 maja 2023r.

– za II kw. 2023r. – dnia 11 sierpnia 2023r.

– za III kw. 2023r. – dnia 10 listopada 2023r.

Raport roczny za 2022r. – dnia 31 maja 2023r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 

Bolesław Zając    Prezes Zarządu

Raport Bieżący EBI nr 1/2023 z 09.01.2023

Podpisanie umów z biegłym rewidentem

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, iż działając na mocy uchwał nr 1 i 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 grudnia 2022 roku, w dniu 9 stycznia 2023 roku podpisano z CGS Audytor sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu umowy, których przedmiotem jest dokonanie badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. 

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 11 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO 

Bolesław Zając    Prezes Zarządu

Raport bieżący ESPI 9/2022 z 06-10-2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 8/2022 z dnia 23 września 2022 roku informuje, iż otrzymał podpisaną umowę („Umowa”) zawartą pomiędzy Emitentem („Wykonawca”), a Instytutem Chemii Fizycznej PAN („Zamawiający”).

Przedmiotem Umowy jest wykonanie modernizacji sieci LAN. Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej Umowy wynosi 1 267 816,35 zł brutto. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu Umowy, tj. opłaty za transport, ewentualne ubezpieczenie, cło.

Niniejsza Umowa została zawarta na czas oznaczony, tj. na czas dostarczenia, zainstalowania i wdrożenia systemu, zgodnie z ofertą Wykonawcy, tj. łącznie do 28 tygodni od dnia zawarcia wskazanej Umowy nie dłużej jednak niż 50 tygodni od chwili jej podpisania.

Bolesław Zając Prezes Zarządu

Raport bieżący ESPI nr 8/2022 z 23-09-2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 września 2022 roku powziął informacje o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji sieci LAN w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Oferta złożona przez Spółkę spełnia wszystkie wymagania formalno – prawne i merytoryczne, określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz uzyskała najkorzystniejszy bilans w oparciu o ustalone kryteria wyboru, tj. cena, czas dostawy oraz czas wdrożenia systemu po jego dostarczeniu.

Wartość brutto oferty wynosi 1 267 816,35 zł.

Termin realizacji zamówienia został określony jako: do 28 tygodni od daty zawarcia umowy.

O zawarciu, bądź nie zawarciu stosownej umowy, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport ESPI 7/2022 z 13-09-2022

Otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną

Raport bieżący 7/2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent) informuje, iż dnia 13 września 2022 roku zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. spółki Versim S.A., otrzymał zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego przedsiębiorstwem z branży paliwowej. 

Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe oraz aplikacje. 

Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w USD i przy obecnym kursie tej waluty wynosi około 1,12 mln. zł netto. 

Termin realizacji zamówienia to IV kwartał 2022 roku.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport ESPI 6/2022 z 21-07-2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent) informuje, iż dnia 20 lipca 2022 roku zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. spółki Versim S.A., otrzymał zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego państwową instytucją naukową. Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe, aplikacje oraz serwis.

Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w USD i przy obecnym kursie tej waluty wynosi około 1,05 mln zł netto. Termin realizacji zamówienia to III kwartał 2022 roku.

Bolesław Zając  Prezes Zarządu

Raport ESPI 5/2022 z 27-06-2022

Lista Akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd spółki Verbicom S.A. przekazuje w załączeniu wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2022 roku posiadały co najmniej 5% w głosach

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Bolesław Zając Prezes Zarządu Bolesław Zając

Raport bieżący EBI 9/2022 z 27-06-2022

Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2022 r. uchwałą nr … uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości 0,03 zł na jedną akcję. Łączna kwota dywidendy przy założeniu wypłaty wszystkich akcji wynosi 240.739,89 zł. Dzień dywidendy został ustalony na 29 lipca 2022 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na 29 sierpnia 2022 r. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki. 
Podstawa prawna: §4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport bieżący EBI 8/2022 z 27-06-2022

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2022 r. Verbicom Spółka Akcyjna (PLVRBCM00015)

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2022 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się. 
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu