Raport EBI 7/2018 z 2018-06-29

29/06/2018

Podjęcie uchwały przez ZWZA w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”. „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2017 roku uchwałą nr 18/2018, w sprawie podziału zysku za rok 2017, w związku z wypracowanym zyskiem w 2017 roku w wysokości 148.578,14 zł postanowiło przeznaczyć go w całości wraz z kwotą 9.908,48 zł pochodzącą z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy w kwocie 158.486,62 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze) tj. 0,02 zł na jedną akcję.

Dzień dywidendy został ustalony na 31 sierpnia 2018 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na 20 grudnia 2018 r. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, poza 100.332 akcjami będącymi w posiadaniu Spółki, tj. akcje w liczbie 7.924.331.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”