Raport EBI 12/2017 z 07-06-2017

07/06/2017

Rozszerzenie porządku obrad na WZA w dniu 28.06.2017r.

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że otrzymał od akcjonariuszy dysponujących ponad 5% kapitału zakładowego żądanie rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 r. o podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariuszy wyglądać będzie następująco:
1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie Porządku Obrad,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2016,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki,
8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016,
9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za lata poprzednie,
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej VERBICOM S.A oraz sprawozdania finansowego za rok 2016,
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016,
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016,
13. Powzięcie uchwały w przedmiocie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku projekt uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

  • Projekty dodatkowych uchwal na WZA

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu