Raport bieżący ESPI 9/2022 z 06-10-2022

06/10/2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 8/2022 z dnia 23 września 2022 roku informuje, iż otrzymał podpisaną umowę („Umowa”) zawartą pomiędzy Emitentem („Wykonawca”), a Instytutem Chemii Fizycznej PAN („Zamawiający”).

Przedmiotem Umowy jest wykonanie modernizacji sieci LAN. Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej Umowy wynosi 1 267 816,35 zł brutto. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu Umowy, tj. opłaty za transport, ewentualne ubezpieczenie, cło.

Niniejsza Umowa została zawarta na czas oznaczony, tj. na czas dostarczenia, zainstalowania i wdrożenia systemu, zgodnie z ofertą Wykonawcy, tj. łącznie do 28 tygodni od dnia zawarcia wskazanej Umowy nie dłużej jednak niż 50 tygodni od chwili jej podpisania.

Bolesław Zając Prezes Zarządu