Raport ESPI nr 6/2020 z 25-08-2020

25/08/2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dnia 24 sierpnia 2020 r. dokonano zbycia akcji własnych Spółki. W wyniku transakcji Emitent zbył 100.332 akcje zwykłe na okaziciela po średniej cenie 1,2136zł za 1 akcję, za łączną kwotę 121.768,99 zł. Akcje zbyte stanowiły 1,25 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,88% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. Jednocześnie Emitent informuje, iż obecnie nie posiada akcji własnych.