Raport ESPI nr 10/2019 z 30.08.2019

30/08/2019

Raport bieżący ESPI  nr 10/2019

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Verbicom S.A. informuje, że w dniu wczorajszym zawarł przedwstępną umowę ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokali oraz sprzedaży udziałów we współwłasności lokalu niemieszkalnego (hali garażowej) ze spółką z branży deweloperskiej (Sprzedający).

Przedmiotem umowy są nieruchomości położone w Poznaniu, natomiast łączna wartość umowy wynosi 5.400.000 zł brutto, z czego Emitent do dnia 10 września 2019 r. wpłaci zadatek w wysokości 300.000 zł. Zapłata pozostałej części zostanie dokonana przez Emitenta w terminie 7 dni przed zawarciem umowy przyrzeczonej, jednakże najpóźniej do dnia 14 stycznia 2020 roku.

Umowa przyrzeczona zostanie zawarta pod następującymi warunkami zawieszającymi, które muszą się spełnić łącznie:

  1. Zapłaty pozostałej kwoty umowy przez Emitenta w wyżej wskazanym terminie,
  2. Uzyskania przez Sprzedającego najpóźniej do dnia 14 stycznia 2020 roku zaświadczenia o samodzielności hali garażowej lub innych dokumentów niezbędnych do rozporządzania miejscami parkingowymi,
  3. Zapewnienia najpóźniej na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej, że Emitent bez potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów będzie miał prawnie zagwarantowaną możliwość do Miejsc Parkingowych z drogi publicznej, co najmniej w postaci ustanowienia odpowiedniej nieodpłatnej służebności.

Emitent przeprowadzi analizę stanu prawnego nieruchomości (Due Diligence), która zostanie zakończona nie później niż w terminie do 15 października 2019 r. Jeżeli wynik badania Due Diligence w ocenie Emitenta będzie niesatysfakcjonujący to w terminie do 15 października 2019 r. wyśle Sprzedającemu wezwanie na piśmie do naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli we wskazanym terminie sprzedający nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości, wówczas Emitentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie do dnia 15 listopada 2019 roku.

W przypadku spełnienia wszystkich warunków Umowa przyrzeczona zostanie zawarta nie wcześniej niż 16 listopada 2019 roku, a nie później niż 15 stycznia 2020 roku.

 

Bolesław Zając – Prezes Zarządu