Raport ESPI 3/2021 z 18-02-2021

18/02/2021

Podpisanie znaczącej umowy

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Verbicom S.A informuje, iż otrzymał od MPK sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu obustronnie podpisaną w dniu 17 lutego 2021r. umowę, której przedmiotem jest Modernizacja Systemu Telekomunikacyjnego.

Kryterium stanowiącym o uznaniu powyższej informacji za znaczącą jest wartość przedmiotowej Umowy, która wynosi netto 986.600,-pln (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych).

Uruchomienie zmodernizowanego Systemu Telekomunikacyjnego ma nastąpić nie później, aniżeli do 15 tygodni od dnia podpisania Umowy.

Bolesław Zając Prezes Zarządu