Raport ESPI 3/2024 z 22-05-2024

22/05/2024

Rekomendacja Zarządu oraz Rady Nadzorczej odnośnie wypłaty dywidendy

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż podjął decyzję, że na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy.

Zarząd Verbicom S.A. rekomenduje wypłacić dywidendę w wysokości 80.246,63 zł, tj. 0,01 zł na jedną akcję. Zarząd informuje, że rekomendacja ta powstała w oparciu o dotychczasowe wyniki Verbicom S.A., a także biorąc pod uwagę obecną i przewidywaną sytuację finansową Emitenta. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejsza rekomendacja została skierowana i zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Dnia 21 maja 2024 r. została podjęta przez Radę Nadzorczą Spółki uchwała w sprawie zaopiniowania propozycji podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2023, tym samym Rada Nadzorcza Emitenta przychyliła się do rekomendacji Zarządu. Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy oraz dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Uchwały w tym zakresie zostaną opublikowane niezwłocznie po ich podjęciu przez WZA.

Bolesław Zając Prezes Zarządu