Raport ESPI 2/2015 z 09-06-2015

09/06/2015
RB-W_ASO: GRUPA VERBICOM – Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAP
Data: 2015-06-09
Firma: VERBICOM SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015 KNF
Data sporządzenia: 2015-06-09
Skrócona nazwa emitenta
VERBICOM S.A.
Temat
GRUPA VERBICOM – Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki niniejszym informuje, że otrzymał od akcjonariuszy dysponujących ponad 1/20 kapitału zakładowego żądanie rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r. o podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 9 statutu Spółki oraz o podjęcie uchwały w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich wyemitowanych akcji Spółki.
Brzmienie § 9 statutu Spółki przed zmianą:
„Akcje w Spółce mogą być imienne lub na okaziciela. W przypadku nabycia akcji imiennych przez podmiot inny niż: akcjonariusz uczestniczący w spółce przekształconej posiadający udziały w dacie przekształcenia, jego małżonek, wstępny, zstępny lub osoba prawna bądź inny podmiot niemający osobowości prawnej ale zdolność do czynności prawnej, której członkiem organu zarządzającego, uczestnikiem, wspólnikiem lub akcjonariuszem są wszyscy bądź część akcjonariuszy uczestniczących w spółce przekształconej posiadający udziały w dacie przekształcenia, stają się one akcjami zwykłymi. Akcji na okaziciela nie można zamienić na akcje imienne.”

Brzmienie § 9 statutu Spółki po zmianie:
„Akcje w Spółce mogą być imienne lub na okaziciela. W przypadku nabycia akcji imiennych przez podmiot inny niż: akcjonariusz uczestniczący w spółce przekształconej posiadający udziały w dacie przekształcenia, jego małżonek, wstępny, zstępny lub osoba prawna bądź inny podmiot niemający osobowości prawnej ale zdolność do czynności prawnej, której członkiem organu zarządzającego, uczestnikiem, wspólnikiem lub akcjonariuszem w chwili nabycia przez niego akcji imiennych są wszyscy bądź część akcjonariuszy uczestniczących w spółce przekształconej, posiadający udziały w dacie przekształcenia bądź ich małżonek, wstępny lub zstępny, stają się one akcjami zwykłymi. Akcji na okaziciela nie można zamienić na akcje imienne.”

W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie Porządku Obrad,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2014,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej VERBICOM S.A oraz sprawozdania finansowego za rok 2014,
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014,
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014,
11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 9 Statutu Spółki.
12. Powzięcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich wyemitowanych akcji Spółki.
13. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki,
14. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku projekt uchwały w przedmiocie zmiany § 9 statutu Spółki oraz projekt uchwały w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich wyemitowanych akcji Spółki.

Załączniki
Plik Opis
projekt_uchwaly_w_sprawie_zmiany_par__9_Statutu_Spolki_oraz_przeniesienia_notowan.pdf projekt uchwały w sprawie zmian statutu oraz przeniesenia notowań

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

VERBICOM SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
VERBICOM S.A. Telekomunikacja _tel_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-348 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Skarbka 36
_ulica_ _numer_
_61_ 864 82 40 _61_ 864 82 48
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-06-09 Bolesław Zając Prezes Zarządu Bolesław Zając
Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta VERBICOM SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta VERBICOM S.A.
Tytul GRUPA VERBICOM – Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sektor Telekomunikacja (tel)
Kod 60-348
Miasto Poznań
Ulica Skarbka
Nr 36
Tel. (61) 864 82 40
Fax (61) 864 82 48
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2015-06-09
Rok biezacy 2015
Numer 2
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2016 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.