Raport ESPI 1/2017 z 01-02-2017

02/02/2017

VERBICOM SA (1/2017) Zawarcie umowy nabycia nieruchomości oraz zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

21:12 01/02/2017

Profil: VERBICOM

Raport bieżący 1/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedziba w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 30 stycznia 2017 r. zawarł z VIA Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („VIA Polonia”) umowę przelewu praw i obowiązków („umowa przelewu praw i obowiązków”), na mocy której Emitent wstąpił w prawa i obowiązki zobowiązującego się kupić nieruchomość położoną w Poznaniu. przy ul. Pogodnej/Rembertowskiej obejmującej działki o nr ewid. 12/7, 11/18 i 11/20, o łącznej powierzchni 2,3411 ha oraz o nr księgi wieczystej KW NR PO1P/00140626/1 („Nieruchomość”) od Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu. W dniu 31 stycznia 2017 r. Emitent zawarł umowę sprzedaży ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Grunwald” w Poznaniu, na mocy której nabył Nieruchomość. Cena sprzedaży brutto wyniosła 6.580.500,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych), przy czym VIA Polonia dokonała przed zawarciem z Emitentem umowy przelewu praw i obowiązków płatność na poczet ceny sprzedaży w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Emitent dokonał płatności za Nieruchomość w kwocie 5.580.500,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych). Spółka dokonała płatności za Nieruchomość ze środków własnych. W dniu 30 stycznia 2017 r. Emitent („Sprzedający”) zawarł przedwstępną umowę sprzedaży Nieruchomości ze spółką VIA Polonia („Kupujący”), która zobowiązuje strony do zawarcia umowy przyrzeczonej najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2017 r. Tytułem ceny sprzedaży Nieruchomości Kupujący zobowiązał się zapłacić Sprzedającemu kwotę brutto w wysokości 6.703.500, 00 zł (słownie: sześć milionów siedemset trzy tysiące pięćset złotych). Wraz z zawarciem umowy Kupujący wpłacił Sprzedającemu zaliczkę w kwocie 2.580.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), przy czym kwota 1.580.000 (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy) wpłacona została w formie pieniężnej, natomiast kwota 1.000.000 (słownie: jeden milion złotych) stanowi kwotę którą Kupujący uiścił wobec Spółdzielni mieszkaniowej „Grunwald” jako płatność na poczet ceny sprzedaży Nieruchomości i która została zaliczona przez strony umowy na poczet ceny sprzedaży z umowy przedwstępnej. Na mocy umowy przedwstępnej Sprzedający ustanowił na Nieruchomości na rzecz Kupującego hipotekę do kwoty 2.700.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych) tytułem zabezpieczenia zwrotu kwoty zaliczki.

W przypadku nie zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie Kupującego Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Kupującego części zaliczki w kwocie 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).

W ocenie Zarządu Spółki powyższa transakcja stanowiła okazję inwestycyjną, która pozwoliła na zagospodarowanie nadwyżki środków finansowych i przyczyni się do wygenerowania satysfakcjonującej stopy zwrotu w krótkim terminie.

 

 

Z poważaniem

 

Bolesław Zając

Prezes Zarządu