Raport EBI 9/2017 z 31-05-2017

31/05/2017

Skonsolidowany raport roczny Verbicom S.A. za 2016r.

Zarząd Verbicom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za 2016 rok. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

  • Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Verbicom
  • Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Verbicom

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu