Raport EBI 7/2017 z 25-05-2017

26/05/2017

Wybór biegłego rewidenta wraz z informacją o naruszeniu zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Zarząd VERBICOM S.A.(„Emitent”, „Spółka”) informuje, iż działając na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 20 grudnia 2016r., w dniu 21 grudnia 2016r. podpisał umowę o dokonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 ze spółką CGS Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 46A/141
Jednocześnie Zarząd informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w zakresie terminowego przekazania do publicznej informacji raportu bieżącego Emitenta o wyborze biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok.
Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz pkt. 16a Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dn. 31 marca 2010 r. – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu