Raport EBI 62/2014 z 19-12-2014

22/12/2014

VERBICOM – podpisanie istotnej umowy

Zarząd spółki Verbicom S.A informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał obustronnie podpisaną umowę dotyczącą realizacji prac teletechnicznych na obiekcie jednej z Uczelni na terenie Poznania. Przedmiotem umowy jest realizacja przez VERBICOM S.A. m.in. następujących prac: – budowa systemu okablowania strukturalnego – budowa systemów zasilania gwarantowanego, rezerwowego oraz ogólnego. Wartość przedmiotu umowy wynosi 1.690.000,-pln netto(słownie:jedenmilionsześćsetdziewięćdziesiąttysięcy). Termin zakończenia robót został przez Strony ustalony na I kwartał 2015r. Postanowienia przedmiotowej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju kontraktach. Zawarcie wyżej wymienionej umowy jest elementem strategii rozwoju Spółki, która obejmuje m.in. dywersyfikację portfela zamówień, w tym poprzez zwiększenie zakresu przedmiotowego realizowanych projektów. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu