Raport EBI 4/2019 z 31-01-2019

01/02/2019

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 18 lutego 2019 Verbicom Spółka Akcyjna (PLVRBCM00015)

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że otrzymał od akcjonariuszy dysponujących ponad 5% kapitału zakładowego żądanie rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 luty 2019 r. o podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych. W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariuszy wyglądać będzie następująco:
1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie Porządku Obrad,
6. Wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Panią Renatą Karpiak,
7. Wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Panem Robertem Primke i wyznaczenie pełnomocnika do zawarcia tej umowy,
8. Wyrażenie zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę,
9. Zamknięcie obrad.

Załącznik do raportu stanowią:
– uzupełniony porządek obrad NWZA Spółki zwołanego na dzień 18 lutego 2019 r.
– projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad,

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 2, 3 i 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu