Raport EBI 41/2014 z 26-09-2014

04/11/2014

VERBICOM – Podpisanie znaczącej umowy
Zarząd spółki Verbicom S.A informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną przez jedną z największych firm budowlanych w Polsce umowę dotyczącą realizacji prac teletechnicznych w nowopowstającym budynku biurowym.

Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie przez Verbicom S.A. instalacji teletechnicznych i BMS w przedmiotowym budynku.
Wartość przedmiotu umowy wynosi 1.591.000,-pln netto(słownie:jedenmilionpięćsetdziewięćdziesiąt jedentysięcy).
Termin zakończenia robót został przez Strony ustalony na I kwartał 2015r.
Postanowienia przedmiotowej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju kontraktach.
Zawarcie wyżej wymienionej umowy jest elementem strategii rozwoju Spółki, która obejmuje m.in. dywersyfikację portfela zamówień, w tym poprzez zwiększenie zakresu przedmiotowego realizowanych projektów.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

Bolesław Zając – Prezes Zarządu