Raport EBI 36/2015 z 04.11.2015

06/11/2015

Podpisanie znaczącej umowy przez VERBICOM S.A.

Zarząd Verbicom S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisany aneks do umowy zawartej z UNIFY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Aneks ten rozszerza w sposób znaczący zakres zleconych Verbicom dostaw oraz prac z zakresu teleinformatyki dla klienta Unify z branży energetycznej.
Zsumowana wartość umowy i aneksu dotyczącej tego klienta wynosi 1.210.000,-pln netto (słownie:jedenmiliondwieściedziesięćtysięcyzłotych).
Termin realizacji przedmiotu umowy to IV kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu