Raport EBI 35/2015 z 03.11.2015

04/11/2015

Podpisanie przez VERBICOM S.A. znaczącej umowy

Zarząd Verbicom S.A. informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2015, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu umowę na Dostawę i wdrożenie systemu poczty elektronicznej oraz VolP w ramach projektu pn. „Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych”.

W ramach przedmiotowej umowy Verbicom S.A. dostarczy i wdroży system poczty elektronicznej oraz VoIP.
Wartość umowy wynosi 3.474.750,-pln brutto(słownie: trzymilionyczterystasiedemdziesiątczterytysiące siedemsetpięćdziesiątzłotych).
Zakres prac objętych ofertą ma być realizowany w roku 2015.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu