Raport EBI 35/2014 z 03.07.2014

30/06/2014

Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Verbicom S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 roku uchwałą nr 17/2014 postanowiło o wypłacie dywidendy w wysokości 158.486,62 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze) tj. 0,02 zł na jedną akcję, w następujący sposób: a) poprzez przeznaczenie na dywidendę całości zysku za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w wysokości 41.002,42 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwa złote czterdzieści dwa grosze), b) poprzez przeznaczenie na dywidendę kwoty 117.484,20 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote dwadzieścia groszy) z kapitału zapasowego Spółki. Dzień dywidendy został ustalony na 14 lipca 2014 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na 24 lipca 2014 r. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, poza 100.332 akcjami będącymi w posiadaniu Spółki, tj. akcje w liczbie 7.924.331. Podstawa Prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę: Bolesław Zając – Prezes Zarządu