Raport EBI 32/2015 z 30.09.2015

01/10/2015

Wybór oferty Verbicom S.A.

Zarząd Verbicom S.A informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał pisemną informację, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
Dostawę i wdrożenie systemu poczty elektronicznej oraz VolP w ramach projektu pn.
„Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych” prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum, którego liderem jest VERBICOM S.A.

Kryterium stanowiącym o uznaniu powyższej informacji za znaczącą jest wartość przedmiotowej oferty, która wynosi brutto 3.474.750,-pln (słownie: trzymilionyczterystasiedemdziesiątczterytysiące siedemsetpięćdziesiątzłotych). Zakres prac objętych ofertą ma być realizowany w roku 2015.

O podpisaniu umowy na realizację Verbicom S.A. poinformuje w oddzielnym komunikacie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu