Raport EBI 21/2015 z 09-06-2015

10/06/2015

GRUPA VERBICOM – Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że otrzymał od akcjonariuszy dysponujących ponad 1/20 kapitału zakładowego żądanie rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r. o podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 9 statutu Spółki oraz o podjęcie uchwały w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich wyemitowanych akcji Spółki.

Brzmienie § 9 statutu Spółki przed zmianą:
„Akcje w Spółce mogą być imienne lub na okaziciela. W przypadku nabycia akcji imiennych przez podmiot inny niż: akcjonariusz uczestniczący w spółce przekształconej posiadający udziały w dacie przekształcenia, jego małżonek, wstępny, zstępny lub osoba prawna bądź inny podmiot niemający osobowości prawnej ale zdolność do czynności prawnej, której członkiem organu zarządzającego, uczestnikiem, wspólnikiem lub akcjonariuszem są wszyscy bądź część akcjonariuszy uczestniczących w spółce przekształconej posiadający udziały w dacie przekształcenia, stają się one akcjami zwykłymi. Akcji na okaziciela nie można zamienić na akcje imienne.”

Brzmienie § 9 statutu Spółki po zmianie:
„Akcje w Spółce mogą być imienne lub na okaziciela. W przypadku nabycia akcji imiennych przez podmiot inny niż: akcjonariusz uczestniczący w spółce przekształconej posiadający udziały w dacie przekształcenia, jego małżonek, wstępny, zstępny lub osoba prawna bądź inny podmiot niemający osobowości prawnej ale zdolność do czynności prawnej, której członkiem organu zarządzającego, uczestnikiem, wspólnikiem lub akcjonariuszem w chwili nabycia przez niego akcji imiennych są wszyscy bądź część akcjonariuszy uczestniczących w spółce przekształconej, posiadający udziały w dacie przekształcenia bądź ich małżonek, wstępny lub zstępny, stają się one akcjami zwykłymi. Akcji na okaziciela nie można zamienić na akcje imienne.”

W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariuszy wyglądać będzie następująco:

1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie Porządku Obrad,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2014,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej VERBICOM S.A oraz sprawozdania finansowego za rok 2014,
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014,
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014,
11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 9 Statutu Spółki.
12. Powzięcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich wyemitowanych akcji Spółki.
13. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki,
14. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku projekt uchwały w przedmiocie zmiany § 9 statutu Spółki oraz projekt uchwały w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich wyemitowanych akcji Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu