Raport EBI 11/2016 z 30-06-2016

30/06/2016

Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
Zarząd Verbicom S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2016 roku uchwałą nr 18/2016 postanowiło o wypłacie dywidendy w wysokości 396.216,55 zł (słownie: trzystadziewięćdziesiątsześćtysięcydwieścieszesnaściezłotychpięć dziesiątpięćgroszy) tj. 0,05 zł na jedną akcję.
Dzień dywidendy został ustalony na 7 lipca 2016r., natomiast termin wypłaty dywidendy na 25 lipca 2016r. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, poza 100.332 akcjami będącymi w posiadaniu Spółki, tj. akcje w liczbie 7.924.331.
Podstawa Prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:
• Bolesław Zając – Prezes Zarządu