Raport EBI 10/2016 z 29-06-2016

30/06/2016

VERBICOM SA Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

Raport Bieżący nr 10/2016

Zarząd Verbicom S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2016 r. została podjęta przez Radę Nadzorczą Spółki uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu Spółki o podział zysku za rok obrotowy 2015. Rada Nadzorcza zatwierdziła propozycję Zarządu o podział zysku za rok obrotowy 2015 w wysokości 2.749.777,42 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych czterdzieści dwa grosze) z przeznaczeniem kwoty 237.729,93 zł (dwieście trzydzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy, tj. 0,03 zł na każdą akcję uprawnioną do dywidendy oraz z przeznaczeniem kwoty 2.512.047,49 zł (dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy czterdzieści siedem złotych czterdzieści dziewięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

 

Z poważaniem

 

Bolesław Zając

Prezes Zarządu