Raport bieżący ESPI nr 8/2022 z 23-09-2022

23/09/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 września 2022 roku powziął informacje o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji sieci LAN w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Oferta złożona przez Spółkę spełnia wszystkie wymagania formalno – prawne i merytoryczne, określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz uzyskała najkorzystniejszy bilans w oparciu o ustalone kryteria wyboru, tj. cena, czas dostawy oraz czas wdrożenia systemu po jego dostarczeniu.

Wartość brutto oferty wynosi 1 267 816,35 zł.

Termin realizacji zamówienia został określony jako: do 28 tygodni od daty zawarcia umowy.

O zawarciu, bądź nie zawarciu stosownej umowy, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu