Raport bieżący ESPI nr 2/2020 z 15.01.2020

15/01/2020

Temat: Zmiana przedwstępnej umowy nabycia lokali i miejsc w hali garażowej

Treść:

Zarząd Verbicom S.A. („Kupujący”) informuje, iż dnia 14 stycznia 2020 r. przedwstępna umowa ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokali oraz sprzedaży udziałów we współwłasności lokalu niemieszkalnego (hali garażowej) zawarta ze spółką z branży deweloperskiej („Sprzedający”), o której Emitent informował raportem ESPI nr 10/2019 w dniu 30 sierpnia 2019 r. uległa zmianie. Przedmiotem umowy są nieruchomości położone w Poznaniu, łączna wartość umowy wynosi 5.400.000 zł brutto. Zmiany jakie nastąpiły w przedwstępnej umowie dotyczącej nabycia lokali i miejsc w hali garażowej dotyczą m.in. udziału w hali garażowej, jak i terminu ziszczenia się warunków, które muszą się łącznie spełnić, aby umowa przyrzeczona została zawarta. Termin na dzień zawarcia Umowy Przyrzeczonej został ustalony do dnia 29.02.2020 r. W przypadku nieziszczenia się jednego z we wskazanych poniższych warunków do dnia zawarcia Umowy Przyrzeczonej, mianowicie:

  1. Zapłaty pozostałej kwoty umowy przez Emitenta w poniżej wskazanym terminie,
  2. Uzyskania przez Sprzedającego najpóźniej na dzień zawarcia Umowy Przyrzeczonej zaświadczenia o samodzielności hali garażowej lub innych dokumentów niezbędnych do rozporządzania miejscami parkingowymi na rzecz Kupującego,
  3. Zapewnienia najpóźniej na dzień zawarcia Umowy Przyrzeczonej, że Emitent bez potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów będzie miał prawnie zagwarantowaną możliwość dojazdu do Miejsc Parkingowych z drogi publicznej, co najmniej w postaci ustanowienia odpowiedniej nieodpłatnej służebności,

wpłacony zadatek podlega w całości zwrotowi na rzecz Kupującego.

Zapłata pozostałej części zostanie dokonana przez Emitenta w terminie 7 dni przed zawarciem Umowy Przyrzeczonej, jednakże najpóźniej do dnia 27 lutego 2020 roku.

Zmianie uległ również termin odstąpienia od Umowy Przedwczesnej, który został ustalony do dnia 15 kwietnia 2020 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne.