Raport bieżący EBI 13/2019 z 28-06-19

28/06/2019

Podjęcie uchwały przez ZWZA w sprawie wypłaty dywidendy Verbicom Spółka Akcyjna (PLVRBCM00015)

28-06-2019 17:19:06 | Bieżący | EBI | 13/2019

Zarząd Verbicom S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 roku uchwałą nr 17 postanowiło o wypłacie dywidendy w wysokości 158.486,62 zł, tj. 0,02 zł na każdą akcję uprawnioną do dywidendy (wartość wyznaczona z wyłączeniem akcji własnych będących w posiadaniu Spółki).
Dzień dywidendy został ustalony na 31 lipca 2019 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na 29 sierpnia 2019 r. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, poza 100.332 akcjami będącymi w posiadaniu Spółki, tj. akcje w liczbie 7.924.331.
Podstawa Prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu