Raport bieżący EBI 11/2019 z 26-06-2019

27/06/2019

Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

Bieżący | EBI | 11/2019

 

Zarząd Verbicom S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2019r. została podjęta przez Radę Nadzorczą Spółki uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu Spółki o w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 158.486,62 zł, tj. 0,02 zł na każdą akcję uprawnioną do dywidendy (wartość wyznaczona z wyłączeniem akcji własnych będących w posiadaniu Spółki).
Rada Nadzorcza przychyliła się do rekomendacji Zarządu aby jako dzień dywidendy ustanowić dzień 31 lipca 2019r., a dzień 29 sierpnia 2019r. jako termin wypłaty dywidendy.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu