Archiwa kategorii: Raporty ESPI

Raport ESPI 10/2021 z 30-06-2021

VERBICOM SA (10/2021) Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Verbicom S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2021r. została podjęta przez Radę Nadzorczą Spółki uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 160.493,26 zł, tj. 0,02 zł na każdą akcję uprawnioną do dywidendy.

Rada Nadzorcza przychyliła się do rekomendacji Zarządu aby jako dzień dywidendy ustanowić dzień 30 lipca 2021r., a dzień 31 sierpnia 2021r. jako termin wypłaty dywidendy.

 

Bolesław Zając Prezes Zarządu

 

Raport ESPI nr 9/2021 z 23-06-2021

Aktualizacja informacji o kontroli Urzędu Celno-Skarbowego w spółce zależnej od Emitenta – Versim S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku informuje, iż dnia 21 czerwca 2021 roku pełnomocnikowi spółki zależnej od Emitenta – Versim S.A. doręczony został wyrok wraz z uzasadnieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu do skargi złożonej na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Skarga dotycząca decyzji wydanej w zakresie podatku od towarów i usług za miesiące luty, marzec i kwiecień 2014 została przez Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalona. Aktualnie Zarząd spółki Versim czeka na analizę uzasadnienia wyroku, aby podjąć dalsze kroki odwoławcze, łącznie ze zwróceniem się Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport ESPI 8/2021 z 28-05-2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję, iż na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, którego termin planowany jest na dzień 30.06.2021 r., będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy.

Zarząd Verbicom S.A. rekomenduje wypłacić dywidendę w wysokości 160.493,26 zł, tj. 0,02 zł na jedną akcję.

Zarząd informuje, że rekomendacja ta powstała w oparciu o dotychczasowe wyniki Verbicom S.A., a także biorąc pod uwagę obecną i przewidywaną sytuację finansową Emitenta. Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki rekomenduje dzień 30.07.2021 r., a dzień 31.08.2021 r. jako termin wypłaty dywidendy. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja zostanie skierowana i zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Uchwały w tym zakresie zostaną opublikowane niezwłocznie po ich podjęciu przez WZA.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport bieżący ESPI 7/2021 z 28-05-2021

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. o godz. 12 w siedzibie Spółki przy ul. Skarbka 36.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa oraz informacją o formularzy do głosowania przez pełnomocnika, projekty uchwał oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu

 

Raport bieżący ESPI nr 6/2021 z 06-05-21

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”, „Wykonawca”) informuje, iż w dniu 6 maja 2021 roku podpisał umowę („Umowa”) ze spółką ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Zamawiający”).

Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja zadania, którego przedmiotem jest dostawa i uruchomienie stacjonarnego systemu łączności dyspozytorskiej na rzecz Zamawiającego.

Emitent, tj. Wykonawca, z tytułu Umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości 793 945,99 zł plus VAT.

Zgodnie z Umową Wykonawca jest obowiązany zrealizować zamówienie objęte niniejszą Umową w terminie 24 tygodni od dnia jej zawarcia.

O ewentualnych zmianach związanych z Umową Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

 

Bolesław Zając – Prezes Zarządu

 

Raport ESPI 5/2021 z 01-04-2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent) informuje, iż dnia 31 marca 2021 r. spółka zależna od Emitenta – Versim S.A., otrzymała istotne zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego wyższą uczelnią na terenie Polski. Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe, punkty dostępowe, aplikacje oraz serwis.

 

Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w USD i przy obecnym kursie tej waluty wynosi ponad 1 400 tysięcy zł netto.

 

Termin realizacji zamówienia: II kwartał 2021

 

Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport ESPI 4/2021 z 25-02-2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”, „Wykonawca”) informuje, iż w dniu 25 lutego 2021 roku podpisał umowę („Umowa”) ze spółką ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Emitenta usług serwisowych Systemu Stacjonarnej Łączności Dyspozytorskiej należącego do ENEA Operator sp. z o.o..

Emitent, tj. Wykonawca, z tytułu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości 981 000,00 zł, płatne w równych ratach miesięcznych. Usługi objęte niniejszą Umową wykonywane będą począwszy od dnia 1 marca 2021 r. przez okres 36 miesięcy. O ewentualnych zmianach związanych z Umową Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport ESPI 3/2021 z 18-02-2021

Podpisanie znaczącej umowy

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Verbicom S.A informuje, iż otrzymał od MPK sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu obustronnie podpisaną w dniu 17 lutego 2021r. umowę, której przedmiotem jest Modernizacja Systemu Telekomunikacyjnego.

Kryterium stanowiącym o uznaniu powyższej informacji za znaczącą jest wartość przedmiotowej Umowy, która wynosi netto 986.600,-pln (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych).

Uruchomienie zmodernizowanego Systemu Telekomunikacyjnego ma nastąpić nie później, aniżeli do 15 tygodni od dnia podpisania Umowy.

Bolesław Zając Prezes Zarządu

Raport ESPI 2/2021 z 17-02-2021

Otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 17 lutego 2021 roku, spółka zależna od Emitenta – Versim S.A., otrzymała istotne zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego Szpitalem na terenie Polski. Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe, punkty dostępowe, aplikacje oraz serwis. Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w USD i przy obecnym kursie tej waluty wynosi około 1 750 tysięcy zł netto.

Termin realizacji zamówienia: II i III kwartał 2021

Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport 1/2021 z 04-01-2021

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 4 stycznia 2021 roku pełnomocnikowi spółki zależnej od Emitenta – Versim S.A. doręczona została decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 grudnia 2020 roku do odwołania wniesionego przez spółkę z dnia 15 stycznia 2020 r. od decyzji Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu wydanej w zakresie podatku od towarów i usług za luty 2014, marzec 2014 i kwiecień 2014. Zgodnie z treścią otrzymanego dokumentu, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu utrzymuje w mocy decyzję organu podatkowego pierwszej instancji, o której Emitent informował w dniu 2 stycznia 2020 roku. Wydana decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Jednocześnie Emitent informuje, iż spółka Versim S.A. zamierza na wydaną decyzję złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

Bolesław Zając – Prezes Zarządu