Archiwa kategorii: Raporty EBI

Raport bieżący 2/2024 z 10-01-2024

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku 

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że jednostkowe i skonsolidowane raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach:
– za IV kw. 2023r. – dnia 12 lutego 2024r. 
– za I kw. 2024r. – dnia 10 maja 2024r. 
– za II kw. 2024r. – dnia 9 sierpnia 2024r.
– za III kw. 2024r. – dnia 8 listopada 2024r.
Raport roczny za 2023r. – dnia 29 maja 2024r

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 1/2024 z 10-01-2024

Podpisanie umów z biegłym rewidentem  

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, iż działając na mocy uchwał nr 1 oraz 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 grudnia 2023 roku, dnia 10 stycznia 2024 roku podpisano z CGS Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu umowy, których przedmiotem jest dokonanie badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 11 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO 

Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport Bieżący nr 11/2023 z 27-06-2023

Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2023 r. uchwałami nr 16 i 17 uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości 0,01 zł na jedną akcję. Łączna kwota dywidendy przy założeniu wypłaty wszystkich akcji wynosi 80.246,63 zł. Dzień dywidendy został ustalony na 31 sierpnia 2023 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na 21 grudnia 2023 r. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki.

Podstawa prawna: §4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Bolesław Zając Prezes Zarządu

Raport Bieżący 10/2023 z 27-06-20203

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2023 r.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2023 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Bolesław Zając

Prezes Zarządu

Raport EBI nr 9/2023 z 12-06-2023

Korekta raportu EBI nr 8/2023

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 8/2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku.

Korekta publikowana jest w związku z nieprawidłowym typem raportu, za pośrednictwem którego Spółka poinformowała o zmianie istotnego zamówienia otrzymanego przez spółkę zależną. Prawidłowym typem raportu powinien być raport ESPI. W raporcie EBI nr 8/2023 nie podano również żadnej podstawy prawnej raportu, prawidłową podstawą prawną raportu, który powinien zostać opublikowany poprzez system ESPI, jest Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu przed korektą i po korekcie pozostaje bez zmian.

Bolesław Zając  Prezes Zarządu

Raport EBI 8/2023 z 08-06-2023

Zmiana istotnego zamówienia otrzymanego przez spółkę zależną

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację, że dnia 7 czerwca 2023 roku zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. spółki Versim S.A., podpisał aneks do umowy, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2023.

Przedmiotem zamówienia objętego ww. umową jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego instytucją administracji państwowej. Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe wraz z serwisem. 

Aktualna wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w USD i przy obecnym kursie tej waluty wynosi ponad 6,9 mln zł netto. Termin realizacji zamówienia to II i III kwartał 2023 roku.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport EBI 7/2023 z 31-05-2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał Verbicom Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. o godz. 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Skarbka 36 w Poznaniu.
W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa, projekty uchwał, oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport EBI 2/2023 z 13.01.2023

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że jednostkowe i skonsolidowane raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach: 

– za IV kw. 2022r. – dnia 10 lutego 2023r.

– za I kw. 2023r. – dnia 12 maja 2023r.

– za II kw. 2023r. – dnia 11 sierpnia 2023r.

– za III kw. 2023r. – dnia 10 listopada 2023r.

Raport roczny za 2022r. – dnia 31 maja 2023r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 

Bolesław Zając    Prezes Zarządu

Raport Bieżący EBI nr 1/2023 z 09.01.2023

Podpisanie umów z biegłym rewidentem

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, iż działając na mocy uchwał nr 1 i 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 grudnia 2022 roku, w dniu 9 stycznia 2023 roku podpisano z CGS Audytor sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu umowy, których przedmiotem jest dokonanie badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. 

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 11 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO 

Bolesław Zając    Prezes Zarządu

Raport bieżący EBI 9/2022 z 27-06-2022

Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2022 r. uchwałą nr … uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości 0,03 zł na jedną akcję. Łączna kwota dywidendy przy założeniu wypłaty wszystkich akcji wynosi 240.739,89 zł. Dzień dywidendy został ustalony na 29 lipca 2022 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na 29 sierpnia 2022 r. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki. 
Podstawa prawna: §4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu