Archiwa kategorii: Raporty EBI

Raport EBI 2/2023 z 13.01.2023

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że jednostkowe i skonsolidowane raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach: 

– za IV kw. 2022r. – dnia 10 lutego 2023r.

– za I kw. 2023r. – dnia 12 maja 2023r.

– za II kw. 2023r. – dnia 11 sierpnia 2023r.

– za III kw. 2023r. – dnia 10 listopada 2023r.

Raport roczny za 2022r. – dnia 31 maja 2023r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 

Bolesław Zając    Prezes Zarządu

Raport Bieżący EBI nr 1/2023 z 09.01.2023

Podpisanie umów z biegłym rewidentem

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, iż działając na mocy uchwał nr 1 i 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 grudnia 2022 roku, w dniu 9 stycznia 2023 roku podpisano z CGS Audytor sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu umowy, których przedmiotem jest dokonanie badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. 

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 11 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO 

Bolesław Zając    Prezes Zarządu

Raport bieżący EBI 9/2022 z 27-06-2022

Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2022 r. uchwałą nr … uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości 0,03 zł na jedną akcję. Łączna kwota dywidendy przy założeniu wypłaty wszystkich akcji wynosi 240.739,89 zł. Dzień dywidendy został ustalony na 29 lipca 2022 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na 29 sierpnia 2022 r. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki. 
Podstawa prawna: §4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport bieżący EBI 8/2022 z 27-06-2022

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2022 r. Verbicom Spółka Akcyjna (PLVRBCM00015)

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2022 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się. 
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport Bieżący EBI nr 7/2022 z 31-05-2022

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r. o godz. 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Skarbka 36 w Poznaniu.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa, projekty uchwał, oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport bieżący EBI 4/2022 z 12-02-2022

Informacja zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect” Verbicom Spółka Akcyjna

 

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), działając zgodnie z pkt. 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” informuje, że w dniu 14 lutego 2022 r. Spółka incydentalnie naruszyła obowiązek informacyjny w zakresie publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2021 r.

Powodem naruszenia była publikacja raportu za IV kwartał 2021 r. w dniu 15 lutego 2022 r. zamiast w dniu 14 lutego 2022 r.
Emitent naruszył przepisy §6 ust. 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO poprzez nieprzekazanie raportu okresowego za IV kwartał 2021 r. w terminie zgodnym z przepisami tj. w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego raport kwartalny dotyczy. Emitent wskazuje, że opóźnienie w publikacji wynikło z incydentalnego błędu.

Emitent dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

Podstawa prawna: pkt. 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

·         Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport bieżący EBI 2/2022 z 07-02-2022

Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdania finansowego Verbicom Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, iż działając na mocy uchwał nr 1 i 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 grudnia 2021r., w dniu 4 lutego 2022 roku podpisał umowy z CGS Audytor spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, których przedmiotem jest dokonanie badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 11 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport bieżący EBI 1/2022 z 24-01-2022

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku Verbicom Spółka Akcyjna

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że jednostkowe i skonsolidowane raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:
– za IV kw. 2021r. – dnia 14 lutego 2022r. 
– za I kw. 2022r. – dnia 13 maja 2022r. 
– za II kw. 2022r. – dnia 12 sierpnia 2022r.
– za III kw. 2022r. – dnia 14 listopada 2022r.
Raport roczny za 2021r. – dnia 30 maja 2022r. 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Bieżący EBI 10/2021 z 30-06-2021

Powołanie Zarządu na nową kadencję.

W dniu 30 czerwca 2021r. Rada Nadzorcza Spółki VERBICOM S.A. zgodnie z par. 13 ust.4 i 6 Statutu Spółki powołała w skład Zarządu na nową trzyletnią kadencję:

– pana Bolesława Zająca i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu

– pana Roberta Primke i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące nowo powołanych członków Zarządu, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załącznik: Informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Bieżący EBI 9/2021 z 30-06-2021

Powołanie osób nadzorujących Verbicom Spółka Akcyjna (PLVRBCM00015)

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 r. Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 18/2021 oraz nr 19/2021 powołało w skład Rady Nadzorczej:
Pana Andrzeja Koch i Panią Krystynę Primke
Jednocześnie Państwo Magdalena Koch-Zając oraz Robert Primke i Bartosz Kurzawski na podstawie osobistego uprawnienia powołali w skład Rady Nadzorczej:
– Pana Adama Karasia i Pana Mieczysława Zająca,
a panowie Dariusz Karpiak i Bogdan Szymczak na podstawie osobistego uprawnienia powołali w skład Rady Nadzorczej
– Panią Aleksandrę Szymczak
Dodatkowe informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu